Arengukava 2021 – 2025

1. SISSEJUHATUS
Lääne-Harju Spordikeskuse (edaspidi spordikeskus) arengukava aluseks on spordikeskuse põhimäärus, Eesti Vabariigi õigusaktid, Eesti spordipoliitika põhialused aastani 2030 ja Lääne-Harju valla arengukava aastateks 2019–2030.
Arengukava koostamisel on lähtutud elanike tagasisidest, soovidest, ettepanekutest, töö käigus tekkinud vajaduste ja kogemuste analüüsi tulemustest ning statistilisest aruandlusest. Arengukava on valminud koostöös spordikeskuse töötajatega. Arengukava eesmärgiks on tagada spordikeskuse järjepidev areng ja teenuste pakkumine ning kättesaadavus kõigile soovijatele.
Spordikeskuse arengukavas on määratletud arengusuunad ja tegevused aastateks 2021–2025.
Arengukava koosneb sissejuhatusest, stardiplatvormist aastal 2020, spordikeskuse tegevust mõjutavatest teguritest, visiooni, missiooni ja põhiväärtuste kirjeldustest, peamiste arengusuundade ja eesmärkide kirjeldusest 2021–2025 ning arengukava muutmise ja kinnitamise korrast.

2. STARDIPLATVORM AASTAL 2020
Spordikeskuse aadress on Pakri 7, Paldiski linn, 76805 Lääne-Harju vald.
1. jaanuarist 2020 loodi Lääne-Harju Spordikeskus Paldiski ja Rummu spordihoonete ja kõikide Lääne-Harju valla avalike spordirajatise liitmise tulemusel.

Spordikeskuse haldusalasse kuuluvad objektid:
1) Paldiski spordihoone asub aadressil Pakri 7, Paldiski linn, 76805 Lääne-Harju vald.
Spordihoone asub Paldiski linna südames ja selles asuvad spordisaal, 25-meetrine bassein, võimlemissaal ja jõusaal. Spordihoone kõrval asub valgustatud täismõõtmetes kunstmuruga jalgpalliväljak, millel on katusega tribüün kuni 100 pealtvaatajale. Väljakut haldab MTÜ Pakri SK Alexela, kes määrab kasutamise tingimused. Lisaks asuvad spordihoone lähedal avalikuks kasutamiseks korvpalliväljak, rannavõrkpalliväljak, välijõusaal ja skatepark-pumptrack. Spordihoonele on paigaldatud plekkfassaad 16 aastat tagasi. 2016. aastal paigaldati hoonele uus katus. Hoone siseruumid on amortiseerunud.

2) Rummu spordihoone asub aadressil Aia 5, Rummu alevik, 76102 Lääne-Harju vald.
Rummu spordihoone on kahekordne nõukogude ajal ehitatud hoone, mis ei vasta tänapäeva nõuetele. Hoone siseruumidest on renoveeritud riietusruumid ja pesemisruumid. Spordihoone teisel korrusel asub Vasalemma Kunstide Kool. Spordihoone läheduses asub välijõusaal ja multifunktsionaalne kunstmuruga spordiväljak, kus saab mängida jalgpalli, korvpalli, võrkpalli ja käsipalli. 3) muud Lääne-Harju valla omandis ja spordikeskuse hallata antud avalikud spordiväljakud ja -platsid ning muud spordirajatised.

Spordikeskuse taristut kasutavad treeninguteks ja võistlusteks erinevate spordialade esindajad. Harrastatavate spordialade nimistus on korvpall, jalgpall, ujumine, judo, taekwondo, kudo, käsipall, võrkpall ja allveeujumine.

Lääne-Harju valla tugevuseks on geograafiline asend ja maastik, mis annavad võimaluse korraldada spordiüritusi ja tegevusi aastaringselt, selleks on vallas olemas head looduslikud tingimused, hea koostöö naabervaldadega ja koostööle orienteeritud omavalitsus. Enamus spordi- ja vabaajaveetmise objekte on Lääne-Harju valla omanduses. Spordikeskus teeb tihedalt koostööd erinevate spordialaliitudega, spordiklubidega ja vabaühendustega. Lääne-Harju valla nõrkuseks on hetkel olemasolevate spordirajatiste kehv olukord ja mittevastavus kaasaja nõuetele. Paljud rajatised on amortiseerunud ja ei võimalda piisavalt hästi läbi viia sporditreeninguid. Viimased 10–15 aastat on sporditaristusse vähe investeeritud, mis seab piirangud erinevate spordialadega tegelemiseks. Lääne-Harju vald on oma territooriumilt laialivalguv ja koosneb paljudes asulakeskustest, mis teeb keerulisemaks olukorra, kus ei piisa ainult ühe spordirajatise rajamisest, vaid tuleb arvesse võtta kõiki valla asulaid. Lääne-Harju valla võimalusteks on läbi spordikeskuse arendada sporditaristut kaasaegseks ja kõigile valla elanikele kättesaadavaks ning kasutatavaks. Läbi selle tõsta valla inimeste kehalise tegevuse aktiivsust kui ka sporti kui elulaadi ja kultuuri osa väärtustamist. Oluline on meedia tähelepanu suunamine valla spordiüritustele ja reklaamimine läbi tervisliku eluviisi, kaasates kõikvõimalikke investeeringuid erasektorist, riigilt ja projektidest ning tehes head kootööd erinevate huvitatud osapooltega.
Spordikeskuse põhieesmärk on avaliku spordi-, liikumise- ja terviseedendamise korraldamine, arendamine ja edendamine vallas, erinevate sporditegevuste koordineerimine ja vahendamine ning kõigile valla elanikele elukestva spordiharrastuse võimaldamine, samuti ka inimeste vabaks eneseväljenduseks ja mitmekülgseks loominguliseks ja huvitegevuseks võimaluste loomine.

Stardiplatvorm valdkondade kaupa
2.1. Juhtimine, professionaalne areng ja koostöö
Spordikeskuse tööd juhib spordikeskuse juhataja. Spordikeskuses töötavad majandusjuhataja, spordiürituste korraldaja, administraatorid, majanduspersonal ja 5 instruktorit, kellest 4 omab erialast haridust.
Personali ja töötajate arengut toetatakse läbi erinevate koolituste ning arenguvestluste, kaardistades iga töötaja arenguvajadused ja arvestades spordikeskuse arengusuundi. Uusi töötajaid värvatakse läbi avalike konkursside.
Spordikeskus korraldab spordiüritusi ja võimaldab üksikisikutel, huviringidel ja treeninggruppidel oma ruumides tegutseda. Spordikeskus loob võimaluste piires tingimused valla koolidele kehalise kasvatuse ainekavade täitmiseks, huvitegevuseks ja koolispordiga tegelemiseks.
Spordikeskus teeb koostööd spordiklubidega, spordialaliitudega, valla haridus- ja huviasutustega, vallaelanikega ja teiste huvigruppidega.

2.2. Vallaelanike vajaduste ja huvidega arvestamine ning spordikeskuse kaasaegne arendamine ja mitmekesistamine

Spordikeskuse tegevus lähtub valla elanike huvidest, vajadustest ning suundumustest sportimis- ja liikumisharrastustega tegelemisel. Lahtiolekuajad erinevatel spordikeskuse objektidel on määratud vastavalt kasutajate aktiivsusele.
Spordikeskus osaleb erinevates toetusprojektides, et mitmekesistada sportimisvõimalusi, kaasajastada inventari ja suurendada taristu energiatõhusust.

3. ASUTUSE TEGEVUST MÕJUTAVAD TEGURID
• Haldusreform tõi kaasa spordiobjektide liitmise tulemusena ühtse asutuse.
• Kogukonna ootused ja osalemisaktiivsus erinevate liikumisharrastustega tegelemisel.
• Investeeringute maht, millest sõltub spordikeskuse pakutavate spordi– ja liikumisharrastuste mitmekesisus ja kvaliteet.
• Eelarvelised võimalused.
• Konkurents naabervaldadega.
• Valla erinevate piirkondade eripära ja rahvastiku tihedus.
• Rohevalla põhimõtete rakendamine

4. VISIOON, MISSIOON JA VÄÄRTUSED
Visioon
Spordikeskus on Lääne-Harju valla elanike ühendaja, pakkudes aastaringselt mitmekülgseid liikumisvõimalusi, suurendades tervislike eluviiside harrastajate hulka vallas.
Missioon
Spordikeskuse missioon on avaliku spordi-, liikumise- ja tervisedendamise korraldamine, arendamine ja edendamine, erinevate sporditegevuste koordineerimine ja vahendamine ning kõigile valla elanikele elukestva spordiharrastuse võimaldamine. Spordikeskus aitab kaasa olemasolevate spordialade jätkusuutlikkusele ning tingimuste loomisele uute aladega tegelemisel.
Väärtused
Spordikeskuse eesmärkide saavutamiseks ja ülesannete täitmiseks lähtutakse järgnevatest kokkulepitud väärtustest: professionaalsus, järjepidevus, avatus, kaasaegsus, eesmärgipärasus, mitmekesisus, abivalmidus, koostöö.

5. PEAMISED ARENGUSUUNAD JA EESMÄRGID
5.1. Juhtimine ja koostöö
Arengusuund: spordikeskus on hea mainega, läbipaistva juhtimisega, töötajaid motiveeriv ja toimib koostöös kogukonna ning teiste asutustega.

2021–2025
• Töötajate rahulolu-uuringute läbiviimine ja motivatsioonisüsteemi arendamine
• Spordiürituste aktiivne korraldamine koostöös spordiklubide, spordiühenduste, spordialaliitude, vabaühenduste ja teiste asutustega
• Vasalemma jalgpallistaadioni kasutuselevõtmine
• Spordiobjektide ja -rajatiste meediaplaani koostamine
• Spordikeskuse tegevuse tutvustamine nii valla siseselt, kui ka väljaspool omavalitsust, läbi erinevate infokanalite ja ürituste, koostöös teiste allasutustega
• Kultuuri- ja huvitegevuse messi korraldamine koostöös teiste huviasutustega
• Spordiobjektide ja -rajatiste parendamine ja kaasajastamine ning uute rajamine

5.2. Professionaalne areng
Arengusuund: spordikeskuse töötajad on kvalifitseeritud ja kaasaja muutustele avatud.
2021–2025 • Töötajate täiendkoolitusplaani koostamine • Töötajate eesti keele taseme tõstmise võimaldamine • Tulevastele spordivaldkonna töötajatele praktikavõimaluste pakkumine • Töötajate meeskonnatöö ja enesejuhtimise oskuste arendamine
• Parimate praktikate omandamine kodu- ja välismaal

5.3. Vallaelanike vajaduste ja huvidega arvestamine, valdkonna arendamine ja mitmekesistamine
Arengusuund: sportimistingimused vastavad kaasaegsetele standarditele ja kogukonna vajadustele.

2021–2025
• Vallaelanike rahulolu-uuringute läbiviimine liikumisharrastuste vajaduste ja eelistuste väljaselgitamiseks
• Spordivaldkonna traditsioonide loomine ja arendamine
• Erinevates taotlusvoorudes osalemine lisarahastuse saamiseks
• Vabatahtlike aktiivne kaasamine spordikeskuse tegevustesse
• Rahvaspordiürituste – orienteerumine, loodusmatkad, triatlonid ja erinevad jooksuvõistlused korraldamine
• Terviseteenuste pakkumine
• Spordikeskuse taristu digitaliseerimine

6. ARENGUKAVA KINNITAMINE JA UUENDAMINE
Arengukava on koostatud aastateks 2021–2025 ning selles määratakse spordikeskuse arengu eesmärgid, põhisuunad ja -valdkonnad ning selle uuendamise kord. Vajadusel tehakse arengukavas muudatused, mis esitatakse enne kinnitamist arvamuse andmiseks spordikeskuse töötajatele. Arengukava koostamise ja elluviimise eest vastutab juhataja, kes esitab arengukava kooskõlastamiseks ja kinnitamiseks vallavalitsusele. Juhataja korraldab arengukava avalikustamise spordikeskuse veebilehel.