All posts tagged tegevustoetus

Tegevustoetus

✨Vabaühendustel on võimalik esitada 2024. aasta Lääne-Harju valla mittetulundustegevuse edendamiseks taotlusi kuni 2. jaanuarini 2024.

👉Tegevustoetuse andmise eesmärk on toetada tegevusi, mis mitmekesistavad ja edendavad kohaliku omaalgatuse kaudu valla arengut ja parandavad valla elanike heaolu ja on kooskõlas Lääne-Harju valla arengukavas seatud prioriteetidega. Toetust saavad taotleda mittetulundusühingud, sihtasutused või seltsingud, kelle taotletav tegevus peab toimuma valla ning elanike avalikes huvides.

📌Toetuse saamise kriteeriumiteks on tegevuse vastavus valla arengukavale, tegevuse mõjusus, elanikkonna kaasatus ja kasusaajate arv, kohaliku kultuuripärandi edendamine, kogukondlike algatuste elluviimine, traditsioonide edendamine, samuti abiprogrammidesse või muudesse toetusfondidesse esitatavate mittetulundusliku tegevuse projektide kaasfinantseerimine.

❗️Kindlasti arvestada, et investeeringu toetuse ülempiir kalendriaastas on 2000 eurot taotluse kohta, millest vähemalt 10% peab toetuse saaja katma oma- või kaasfinantseeringu arvelt. Koguduse tegevusi toetatakse kuni 3000 euroga ja päästeasutuse tegevust kuni 5000 euroga.

Erandjuhtumil, kui taotleja on saanud abiprogrammidest või muudest toetusfondidest oma projekti või tegevuse osas positiivse rahastamisotsuse ja see toetus makstakse välja pärast projekti või tegevuse elluviimist, võib toetuse määr olla suurem nimetatud piirmääradest.

Kogu taotluste menetlemine käib elektroonilises iseteeninduskeskkonnas Spoku,
2023 aasta aruannete esitamise tähtaeg on 31. detsember 2023 (samuti Spokus).

Tutvu toetuse tingimustega:
Lääne-Harju valla mittetulundustegevuse toetamise kord https://www.riigiteataja.ee/akt/415022022003
Taotluse koostamine ja aruande esitamine Lääne-Harju valla iseteeninduskeskkonnas Spoku. https://piksel.ee/spoku/laaneharju/index.php?module=207&op=0

❓Täiendava info saamiseks pöörduge arendusnõunik Käti Teär-Riisaare poole ☎️telefonil
679 0602 või ✉️kati.tear@laaneharju.ee